Aktualności
Nowa wersja Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego
2011-08-02


28 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.

Z uwagi na trwający proces wdrażania Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, zaistniała konieczność aktualizacji zapisów


Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego między innymi w zakresie

-   Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne pod kątem planowanego konkursu w ramach ww. poddziałania;
-   Działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej i Działania 4.3 Promocja kultury w związku z przesunięciami środków między ww. działaniami;
-  aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektow Kluczowych, z uwagi na trwający proces podpisywania umów.

Zmiany dotyczą uszczegółowienia oraz następujących załączników:

-  załącznik nr 1 "Indykatywna tabela finansowa. Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013";
-  załącznik nr 3 "Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania";
-  załącznik nr 8 "Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektow Kluczowych".


Źródło
:
tutaj.