Aktualności
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko
2011-08-10


9 sierpnia 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu  Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7). Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają przede wszystkim z wydanej przez Komisję Europejską decyzji K(2011) 5563 z 3 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Infrastruktura i Środowisko i obejmują swym zakresem dokument główny wraz z jego załącznikami nr 3, 4, 5.


Najważniejsze zmiany szczegółowego opisu priorytetów dotyczą Priorytetu VII. Transport przyjazny środowisku, w ramach którego między innymi podniesiono stopę dofinansowania w Działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych (z 52,13 do 58,97 proc.), dokonano realokacji środków UE w wysokości 25 mln euro z Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego do Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego oraz rozszerzono listę beneficjentów dla Działania 7.1 o samorządy województw. Pozostałe wprowadzone zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący oraz aktualizujący.


Źródło
:
tutaj.