Aktualności
Nabór wniosków do Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego
2011-01-28


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dniu 27 stycznia 2011 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo–dydaktyczna, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Termin składania wniosków:

od 27 stycznia do 25 lutego 2011 r. (decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu Departamentu Programów Regionalnych).


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ostateczny termin - maj 2011 r.


Sposób składania wniosków:

osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Programów Regionalnych,
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).


Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 20 stycznia 2011 r.).


O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Działania 2.1 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 20 stycznia 2011 r.).

Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na przebudowie i rozbudowie (pojęcia w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni komputerowych, bibliotek, wraz z wyposażeniem tych obiektów.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość projektu i maksymalna kwota dofinansowania nie zostały jeszcze ustalone.Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 2.1._3 wynosi 5 mln. zł. (kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro).


Szczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją są dostępne na str. Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.


Źródło
:
tutaj.