Aktualności
Nabór wniosków do Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka
2011-09-19


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od dnia 19 września 2011 r. przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania wniosków:

 od 19 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie.


Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa.


Koperta zawierająca wniosek wraz z załącznikami powinna być sporządzona zgodnie z wymogami. Wszelkie informacje na temat sporządzania wniosku i jego dostarczenia do PARP-u są dostępne w dokumentacji konkursowej: 
www.parp.gov.pl.


O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

- działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej, oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych  w § 27 ust. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 36, poz. 185 ), oraz instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
- spełniający warunki określone w § 27, §27a ust 1-2 i § 28 ww. Rozporządzenia.
 


Dofinansowanie mogą uzyskać projekty na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

-  stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
- opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu.

Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne.


Dofinansowanie można również otrzymać na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych - przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Możliwość dofinansowania na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.


Całkowity budżet:

Ponad 104 mln. euro
.

Procent dofinansowania projektów:

Do 100% wydatków kwalifikowanych w fazie rozwoju i do 70% (z wyłączeniem doradztwa technicznego - 80 proc.) we wczesnej fazie rozwoju.


Maksymalna kwota dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania na
wczesną fazę dofinansowania wynosi 200 000 euro. Wyjątek stanowi przypadek, gdy wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego - dofinansowanie 100 000 euro. 


Maksymalna kwota dofinansowania na fazę rozwoju:

- 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
- 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
- 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
- 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
- 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.

 


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z całą dokumentacją są dostępne na str. Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:
www.parp.gov.pl.


Źródło: tutaj.