Aktualności
Nabór wniosków w ramach Priorytetu IX Programu Kapitał Ludzki na projekty innowacyjne i testujące w województwie pomorskim
2011-08-08


Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego od dnia 8 sierpnia 2011 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Programu Kapitał Ludzki na projekty innowacyjne. Do konkursu są dopuszczane tylko projekty o tematyce: „Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego” w województwie pomorskim.

Termin składania wniosków:

od 8 sierpnia do 7 października 2011 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk,
tel.: 58 326 81 90  fax.: 58 326 81 93,


lub


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Kancelaria Ogólna,
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk.

Od poniedziałku - do piąttku w godz. 8.00-15.00


Ubiegać o dofinansowanie mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wszystkie podmioty muszą spełniać kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


Konkurs jest przeznaczony tylko dla projektów innowacyjnych o tematyce:
Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego


Cała dokumentacja konkursowa jest dostpna na str:
www.defs.pomorskie.eu.


Źródło
:
tutaj.